February Instagram Language Challenge Language Resources

The last few months, the talented blogger and language learner, Lindsay Dow, over at Lindsay Does Languages has hosted the #IGLC, a challenge to help her fellow language lovers improve their languages by using prompts.

This was my second month participating, and I decided to up the challenge for February, opting to record videos (in both Croatian AND Mandarin – eek) this month as opposed to sharing a single image with Mandarin vocabulary as I did in January.

I compiled my videos into two Youtube videos for your enjoyment. On a few I was cut off (darn Instagram time limit) before I could get my entire script in. My Croatian pronunciation is much better than my Mandarin, but I’ve been working hard the past week or so on changing that. I’ll talk about my new favorite Mandarin app soon. In the meantime, I’ve written out my Mandarin and Croatian scripts for you and I’ve included the videos below.

Mandarin

事情让我开心的事情:阅读,写作,音乐,语言,烹饪,旅游,和花时间与家人在一起。
Shìqíng ràng wǒ kāixīn de shìqíng: Yuèdú, xiězuò, yīnyuè, yǔyán, pēngrèn, lǚyóu, hé huā shíjiān yǔ jiārén zài yīqǐ.
Things that make me happy: reading, writing, music, languages, cooking, traveling, and spending time with family.

大多数时候我在家里学习。我喜欢喝茶,喜欢在沙发上看书。你呢?
Dàduōshù shíhòu wǒ zài jiālǐ xuéxí. Wǒ xǐhuān hē chá, xǐhuān zài shāfā shàng kànshū. Nǐ ne?
I do most of my study at home. I like to drink tea and relax on the couch with a book. What about you?

我的藏书越来越大多。我没有看过全部。但每当我路过一家书店时,我就情不自禁地停了下来。
Wǒ de cángshū yuè lái yuè dà duō. Wǒ méiyǒu kànguò quánbù. Dàn měi dāng wǒ lùguò yījiā shūdiàn shí, wǒ jiù qíngbùzìjīn de tíngle xiàlái.
My collection of books is growing. I have not read them all. But whenever I pass a bookstore, I can not help but stop.

我喜欢雨。当我住在爱尔兰时,总是下雨。我想念雨的声音。
Wǒ xǐhuān yǔ. Dāng wǒ zhù zài ài’ěrlán shí, zǒng shì xià yǔ. Wǒ xiǎngniàn yǔ de shēngyīn.
I love the rain. When I lived in Ireland, it rained all the time. I miss the sound of rain.

在英语中,我们说“我能演奏萨克斯”。但是用中文说我吹萨克斯。
Zài yīngyǔ zhòng, wǒmen shuō “wǒ néng yǎnzòu sàkèsī”. Dànshì yòng zhōngwén shuō wǒ chuī sàkèsī.
In English, we say “i play the saxophone.” In mandarin, we say i play saxophone.

动作。我已经落后了,因为我一直在忙。我花了好几天为这场很重要的演唱会练习以及排练。
Dòngzuò. Wǒ yǐjīng luòhòule, yīnwèi wǒ yīzhí zài máng. Wǒ huāle hǎo jǐ tiān wèi zhè chǎng hěn zhòngyào de yǎnchàng huì liànxí yǐjí páiliàn.
Action. I have fallen behind because I have been busy. I have spent several days practicing and rehearsing for a very important concert.

时间。一天中我最喜欢的时间是早晨我和我的丈夫一起喝咖啡的时候。 放松和交谈让人感觉很好。
Shíjiān. Yītiān zhōng wǒ zuì xǐhuān de shíjiān shì zǎochén wǒ hé wǒ de zhàngfū yīqǐ hē kāfēi de shíhòu. Fàngsōng hé jiāotán ràng rén gǎnjué hěn hǎo.
Time. My favorite time of day is in the morning when I drink coffee with my husband. It is nice to relax and talk.

书。我刚刚买了一本新书。它是为HSK二级编写的。
Shū. Wǒ gānggāng mǎile yī běn xīnshū. Tā shì wèi HSK èr jí biānxiě de.
Book. I just bought a new book. It is for level two of the HSK. Only two more levels to go.

号。我讲六种语言。每种的水平都不一样。我法语和英语说得最好。
Hào. Wǒ jiǎng liù zhǒng yǔyán. Měi zhǒng de shuǐpíng dōu bù yīyàng. Wǒ fǎyǔ hé yīngyǔ shuō dé zuì hǎo.
Number. I speak six languages. All at different levels. I speak French and English best.

比赛。我们正在录制新专辑。 我觉得完成录制工作像一场比赛。 不过,当它完成时我很高兴!
Bǐsài. Wǒmen zhèngzài lùzhì xīn zhuānjí. Wǒ juédé wánchéng lùzhì gōngzuò xiàng yī chǎng bǐsài. Bùguò, dāng tā wánchéng shí wǒ hěn gāoxìng!
Race. We are recording a new album. I feel like it is a race to finish the recording. But I am happy when it is done!

等待。我在等待我的新书寄过来。我焦急地等着它的到来。我喜欢新的书籍。
Děngdài. Wǒ zài děngdài wǒ de xīnshū jì guòlái. Wǒ jiāojí de děngzhe tā de dàolái. Wǒ xǐhuān xīn de shūjí.
Wait. I am waiting for my new book to come in the mail. I am anxious for it to arrive. I love new books.

这里。我在美国。我住在加利福尼亚州。以前我住在爱尔兰。
Zhèlǐ. Wǒ zài měiguó. Wǒ zhù zài jiālìfúníyǎ zhōu. Yǐqián wǒ zhù zài ài’ěrlán.
Here. I am here in America. I live in California. Before I lived in Ireland.

向上。
Xiàngshàng.
Up.

爱。我喜欢学习语言。尤其是普通话。普通话是很难,但我喜欢挑战。
Ài. Wǒ xǐhuān xuéxí yǔyán. Yóuqí shì pǔtōnghuà. Pǔtōnghuà shì hěn nán, dàn wǒ xǐhuān tiǎozhàn.
Love. I love learning languages. Especially Mandarin. Mandarin is hard but I love a challenge.

动作。今天,我在iTalki上了中文课/汉语课。 我有一个非常好的老师。我每周上一节课。
Dòngzuò. Jīntiān, wǒ zài iTalki shàngle zhōngwén kè/hànyǔ kè. Wǒ yǒu yīgè fēicháng hǎo de lǎoshī. Wǒ měi zhōu shàng yī jié kè.
Action. Today my action is a Chinese lesson on iTalki. I have a very good teacher. I do one lesson per week.

什么时候。你想吃点东西吗? 好。什么时候?等一会儿,好吗?好吧。什么时候? 定在八点吧。
Shénme shíhòu. Nǐ xiǎng chī diǎn dōngxī ma? Hǎo. Shénme shíhòu? Děng yīhuǐ’er, hǎo ma? Hǎo ba. Shénme shíhòu? Dìng zài bā diǎn ba.
When. Would you like to get something to eat? Okay. When? Later, okay? Alright. What time? Let’s say 8.

Bye. 再见 (Zàijiàn). Tchuss. Auf widersehen. Zbogom. Doviđenja. A plus. Arrivederci. さようなら(Sayōnara). La revedere. до свидания (do svidaniya). Adiós. Bisous.

东西。这个物体是我的笔记本。它几乎写满了。我用它写关于普通话的笔记。
Dōngxī. Zhège wùtǐ shì wǒ de bǐjìběn. Tā jīhū xiě mǎnle. Wǒ yòng tā xiě guānyú pǔtōnghuà de bǐjì.
Object. This object is my notebook. It is almost full. I write notes about Mandarin in it.

快。我可以读得快,但我试着不读的快,因为我读多了无法享受阅读。我想确保我明白我读的一切。
Kuài. Wǒ kěyǐ dú dé kuài, dàn wǒ shìzhe bù dú de kuài, yīnwèi wǒ dú duō liǎo wúfǎ xiǎngshòu yuèdú. Wǒ xiǎng quèbǎo wǒ míngbái wǒ dú de yīqiè.
Fast. I can read fast but I try not to because I do not enjoy the books I read as much. I want to make sure I understand everything I read.

今天。今天是星期五。我很高兴,因为这个周末我有时间放松。 我打算学习语言和阅读。
Jīntiān. Jīntiān shì xīngqíwǔ. Wǒ hěn gāoxìng, yīnwèi zhège zhōumò wǒ yǒu shíjiān fàngsōng. Wǒ dǎsuàn xuéxí yǔyán hé yuèdú.
Today. Today is Friday. I am happy because I have time to relax this weekend. I plan on studying languages and reading.

外面。我喜欢坐在外面对我的庭院。加利福尼亚州的天气很好。 我和丈夫经常步行去商店,因为天气暖和。
Wàimiàn. Wǒ xǐhuān zuò zàiwài miàn duì wǒ de tíngyuàn. Jiālìfúníyǎ zhōu de tiānqì hěn hǎo. Wǒ hé zhàngfū jīngcháng bùxíng qù shāngdiàn, yīn wéi tiānqì nuǎnhuo.
Outside. I like to sit outside on my patio. The weather in California is nice. My husband and I often walk to the store because the weather is warm.

蓝色。我的眼睛是蓝色的。就像我的爸爸和弟弟。我妈妈的眼睛是绿色的,我丈夫的眼睛是棕色的。
Lán sè. Wǒ de yǎnjīng shì lán sè de. Jiù xiàng wǒ de bàba hé dìdì. Wǒ māmā de yǎnjīng shì lǜsè de, wǒ zhàngfū de yǎnjīng shì zōngsè de.
Blue. My eyes are blue. Just like my dad and brother. My mom’s eyes are green and my husband’s eyes are brown.

学习。我尽量每天学习语言,但有时我太忙了。我希望我有更多的时间来学习。
Xuéxí. Wǒ jǐnliàng měitiān xuéxí yǔyán, dàn yǒushí wǒ tài mángle. Wǒ xīwàng wǒ yǒu gèng duō de shíjiān lái xuéxí.
Study. I try to study language every day but sometimes I am too busy. I wish I had more time to study.

记忆。我记得。 我忘了。当你不使用语言时,你就忘了怎么说它。
Jìyì. Wǒ jìdé. Wǒ wàngle. Dāng nǐ bù shǐyòng yǔyán shí, nǐ jiù wàngle zěnme shuō tā.
Memory. I remember. I forgot. When you don’t use a language, you forget how to speak it.

距离。我的一些家人住得很远。他们在欧洲。我丈夫和我都在美国。我们想念他们。
Jùlí. Wǒ de yīxiē jiārén zhù dé hěn yuǎn. Tāmen zài ōuzhōu. Wǒ zhàngfū hé wǒ dū zài měiguó. Wǒmen xiǎngniàn tāmen.
Distance. Some of my family lives far away. They are in Europe. My husband and I are in America. We miss them.

一点有用的字。社区里的人。 我喜欢结识其他喜欢语言和通过IGLC分享他们进步的人。 认识你们我很高兴!
Yīdiǎn yǒuyòng de zì. Shèqū lǐ de rén. Wǒ xǐhuān jiéshì qítā xǐhuān yǔyán hé tōngguò IGLC fēnxiǎng tāmen jìnbù de rén. Rènshí nǐmen wǒ hěn gāoxìng!
Little Useful Word. Community. I enjoy getting to know other people who love languages and share their progress via the IGLC. It is nice to meet you!

Croatian

Stvari koje me usrećuju: čitanje, pisanje, glazba, učenje jezika, kuhanje, putovanja, i provođenje vremena s obitelji.
Things that make me happy: reading, writing, music, languages, cooking, traveling, and spending time with family.

Ja i većina mog učenja kod kuće. Volim popiti čaj i opustiti se na kauču s knjigom. A što je s vama?
I do most of my study at home. I like to drink tea and relax on the couch with a book. What about you?

Moja zbirka knjiga raste. Nisam ih sve pročitala. Ali kad god prođem pored knjižare, ne mogu si pomoći, moram se zaustaviti.
My collection of books is growing. I have not read them all. But whenever I pass a bookstore, I can not help but stop.

Volim kišu. Dok sam živjela u Irskoj, padala je kiša cijelo vrijeme. Nedostaje mi zvuk kiše.
I love the rain. When I lived in Ireland, it rained all the time. I miss the sound of rain.

Na engleskom jeziku, možemo reći “i play the saxophone.” U hrvatskom, možemo reći “sviram saksofon.”
In English, we say “i play the saxophone.” In Croatian, we say “i play saxophone.”

Akcija. Pao sam iza, jer sam bio zauzet. Proveo sam nekoliko Dana trenirajući i uvježbavajući za vrlo važan koncert.
Action. #iglc I have fallen behind because I have been busy. I have spent several days practicing and rehearsing for a very important concert.

Vrijeme. Moj omiljeni dio dana je jutro) kad pijem kavu sa svojim mužem. To je lijepo za opuštanje i razgovor.
Time. My favorite time of day is in the morning when I drink coffee with my husband. It is nice to relax and talk.

Upravo sam kupio novu knjigu. To je za razinu dva u HSK.
Book. I just bought a new book. It is for level two of the HSK. Only two more levels to go.

Utrka. Snimili smo novi album. Osjećam kao je da utrka dok ne snimimo. Sretna sam kad se radi!
Race. We are recording a new album. I feel like it is a race to finish the recording. But I am happy when it is done!

Broj. Govorim šest jezika. Sve na različitim razinama. Govorim najbolje francuski i engleski.
Number. I speak six languages. All at different levels. I speak French and English best.

Pričekajte. Čekao sam kad će moja nova knjiga doći u poštu. Zabrinut sam ako ne stigne. Volim nove knjige.
Wait. I am waiting for my new book to come in the mail. I am anxious for it to arrive. I love new books.

Ovdje. Ovdje sam u Americi. Ja živim u Kaliforniji. Prije sam živio u Irskoj.
Here. I am here in America. I live in California. Before I lived in Ireland.

Gore.
Up.

Ljubav. Volim učenje jezika. Pogotovo mandarinskog. Mandarinski je težak, ali ja volim izazove.
Love. I love learning languages. Especially Mandarin. Mandarin is hard but I love a challenge.

Akcija. Danas je moja akcija kineska lekcija o iTalki. Imam jako dobrog učitelja. Radim jedan sat tjedno.
Action. Today my action is a Chinese lesson on iTalki. I have a very good teacher. I do one lesson per week.

Kada. Želite li nešto pojesti? Ok. Kada? Kasnije, u redu? Dobro. U koliko sati? Recimo u 8.
When. Would you like to get something to eat? Okay. When? Later, okay? Alright. What time? Let’s say 8.

Bye. до свидания (do svidaniya). Tchuss. Auf widersehen. 再见 (Zàijiàn). A plus. Doviđenja.  Zbogom. Arrivederci. さようなら(Sayōnara). La revedere. Bisous.

Predmet. Ovaj predmet (stvar) je moja bilježnica. Gotovo je puna. Pišem bilješke iz mandarinskog u nju.
Object. This object is my notebook. It is almost full. I write notes about Mandarin in it.

Mogu brzo čitati, ali nastojim da ne, jer onda ne uživam toliko u knjigama. Želim biti sigurna da razumijem sve ono što sam pročitala.
Fast. I can read fast but I try not to because I do not enjoy the books I read as much. I want to make sure I understand everything I read.

Danas. Danas je petak. Ja sam sretna jer imam vremena da se opustim ovaj vikend. Planiram učiti i čitati.
Today. Today is Friday. I am happy because I have time to relax this weekend. I plan on studying languages and reading.

Izvan. Volim sjediti vani u svom vrtu. Vrijeme u Kaliforniji je lijepo. Moj suprug i ja često prošetamo do trgovine zato jer je toplo vrijeme.
Outside. I like to sit outside on my patio. The weather in California is nice. My husband and I often walk to the store because the weather is warm.

Plava. Imam plave oči. Baš kao kod mog tate i brata. Moja mama ima zelene oči, a moj muž smeđe.
Blue. My eyes are blue. Just like my dad and brother. My mom’s eyes are green and my husband’s eyes are brown.

Učenje. Pokušavam učiti jezik svaki dan, ali ponekad sam previše zauzeta. Voljela bih da imam više vremena za proučavanje.
Study. I try to study language every day but sometimes I am too busy. I wish I had more time to study.

Sjećanje. Sjećam se. Zaboravila sam. Kada ne koristite jezik, zaboravite ga koristiti.
Memory. I remember. I forgot. When you don’t use a language, you forget how to speak it.

Udaljenost. Neki članovi moje obitelji žive daleko. Oni su u Europi. Moj suprug i ja smo u Americi. Oni nam nedostaju.
Distance. Some of my family lives far away. They are in Europe. My husband and I are in America. We miss them.

Mala korisna riječ. Zajednica. Drago mi je upoznavati druge osobe koje vole strane jezike i podijeliti njihov napredak putem IGLC-a. Zadovoljstvo mi je upoznati vas!
Little Useful Word. Community. I enjoy getting to know other people who love languages and share their progress via the IGLC. It is nice to meet you!

 

What are you doing to improve your target language? I’d love to hear about your progress and methods in the comments below!

PS. Let’s be buddies on Instagram. Please? 🙂

Tips for Language Learning | EurolinguisteI'm a language lover, traveler and musician sharing my adventures and language learning tips over at Eurolinguiste. Join me on Facebook for daily language learning and travel tips!